Pirkimo taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios internetinės parduotuvės taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame
nustatoma Pirkėjo ir happyfood.lt el. Parduotuvė, veikianti UAB “Ajurvedinė virtuvė” vardu (toliau – Pardavėjas) teisės
bei  pareigos, pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygos, produktų
pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu happyfood.lt internetinėje
parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pirkti happyfood.lt internetinėje parduotuvėje turi teisę visi juridiniai ir fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės,
kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba
globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.
1.3. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1. 2. punktu, turi teisę pirkti prekes
happyfood.lt internetinėje parduotuvėje.
1.4. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu vienašališkai keisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės
aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo internetinėje parduotuvėje momento. Jei
paskelbus pakeistas Taisykles, Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuve, tai reiškia, kad Pirkėjas besąlygiškai sutinka su
visais Taisyklių pakeitimais.
Internetinės parduotuvės „www.happyfood.lt“ prekyba vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijose.
2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Užsisakyti prekes happyfood.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali teisingai įvedęs pirkimo metu prašomus
duomenis.
2.2. Registruojantis happyfood.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjas privalo pateikti teisingą asmeninę informaciją.
2.3. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad bet kokius veiksmus, atliktus prisijungus prie internetinės parduotuvės
naudojantis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas laikys Pirkėjo atliktais veiksmais, todėl Pirkėjas įsipareigoja
užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims, o taip pat imtis visų įmanomų
saugumo priemonių, kad tretieji asmenys jais nepasinaudotų.
2.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus tuos atvejus, kai tai
būtina tinkamam Pirkėjo užsakymo įvykdymui. Visais kitais atvejais galioja LR teisės aktuose nustatyta tvarka.
2.5. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir
paslaugų pardavimo happyfood.lt internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros
tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ar telefono numeriu būtų siunčiami
informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam užsakymui. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma
sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje savo vardu suformuoja prekių krepšelį, nurodo
pristatymo adresą, pasirenka mokėjimo būdą, ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“
bei pats apmoka už prekes.
3.2. Pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.
3.3. Happyfood.lt yra saugoma kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis.
4. Pirkėjo teisės ir pareigos
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes happyfood.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės
informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su happyfood.lt internetine parduotuve,
pranešdamas Pardavėjui apie tai el. paštu.
4.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
4.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, pateikti registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos atnaujinti nedelsdamas.
4.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. O praradęs prisijungimo
duomenis, privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.
4.6.Pirkėjas, naudodamasis happyfood.lt internetine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir
įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės ir pareigos
5.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai arba ir visam laikui nutraukti elektroninės
parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis happyfood.lt  internetinės parduotuvės
teikiamomis paslaugomis.
5.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti happyfood.lt internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, pažeidžia savo
įsipareigojimus, daro užsakymus, jų neapmoka, su pirkėju kelis kartus negalima susisiekti nurodytais kontaktais ar kaip
kitaip kenkia parduotuvės veiklai ar su ja susijusių socialinių tinklų ar kitoje erdvėje, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir
be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis happyfood.lt internetine parduotuve,
nevykdyti jo užsakymų, o piktybinius Pirkėjus patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
5.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą
happyfood.lt internetinėje parduotuvės registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
5.5. Pardavėjas įsipareigoja paruošti Pirkėjo užsakytas prekes atsiėmimui arba pristatyti Pirkėjo nurodytu adresu.
5.6. Dėl svarbių aplinkybių negalėdamas paruošti atsiėmimui ar pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas
įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma panašesnę prekę. Jeigu Pirkėjas su šiuo pasiūlymu
nesutinka, Pardavėjas grąžina Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.
5.7. Pardavėjas turi teisę talpinti internetinėje parduotuvėje nuorodas į kitus tinklalapius, tačiau neatsako juose
skelbiamą informaciją ar vykdomą veiklą.
6. Prekių kaina ir jų apmokėjimo tvarka
6.1. Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme prekių kainos nurodytos Eurais su PVM.
6.2. Šalia kiekvienos konkrečios Prekės yra jos aprašymas. Jei Pirkėjui pateiktos informacijos nepakanka, jis privalo
kreiptis į Pardavėją dėl papildomos informacijos. Užsakydamas prekę, Pirkėjas patvirtina, kad  Parduotuvėje pateikta
informacija apie prekę yra išsami ir jam aiški.
6.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu neinformavęs Pirkėjo, keisti Parduotuvėje esančių prekių asortimentą, jų
aprašymus, kainas, pristatymo sąlygas ir kitą Parduotuvėje esančią informaciją.
6.4. Prekės pristatymo mokestis į prekės kainą nėra įskaičiuotas, jei aiškiai nenurodyta kitaip.
6.5. Pirkėjas gali atsiskaityti  už prekes vienu iš šių būdų:
6.5.1. Pirkėjas gali atsiskaityti naudodamasis „Paysera“  mokėjimo sistema, kurios pagalba Pirkėjas bus nukreiptas į
savo el. bankininkystę.
6.6. pasirinkus apmokėjimo būdą 6.5.1  ir neapmokėjus už prekes per 2 (dvi) darbo dienas, happyfood.lt turi teisę
neįspėjus iš anksto anuliuoti užsakymą.
6.7. Pirkėjas mato ir gali atsispausdinti užsakymo lapą – išankstinio apmokėjimo sąskaitą faktūrą.
7. Prekių atsiėmimas ir pristatymas
7.1. Prekes Pardavėjas paruošia atsiėmimui restorane “Ajurvedinė virtuvė”, Saltoniškių g. 34A, Vilniuje darbo dienomis
nuo 11 iki 16 val. arba pristato Vilniaus mieste nemokamai, jei užsakymo suma sudaro 100 Eur.
7.2. Jei užsakymo suma sudaro 100 Eur ir Pirkėjas pageidauja pristatymo paslaugos, Paradvėjas ar Pardavėjo
įgaliotas asmuo prekes pristato Vilniaus mieste nemokamai darbo dienoms iki 15 val.
7.3. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo
adresą, pašto kodą, nurodyti tikslų kontaktinį telefono numerį ir kitą papildomą informaciją (laiptinės kodas ar pan.).
7.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei atsiskaitymo metu internetinėje parduotuvėje Pirkėjas
pasirenka šį punktą pats.
7.5. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes pagal pasirinktą datą užsakymo metu. Pirkėjui nepriėmus ir/ar neatsiėmus
siuntos ji vežama pakartotinai. Dėl pakartotinų pristatymų Pardavėjas turi teisę apmokestinti Pirkėją, jei dėl šių
pristatymų bus patirtos papildomos išlaidos.
7.6. Prekes pristato Pardavėjas, Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
7.7. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis Prekių aprašymuose nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais
prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas
įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui
nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
7.8. Pristatymo kaina yra nemokama, jei užsakymo suma sudaro 100Eur. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti

Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos
neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis ar nepilna produkto komplektacija.
7.9. Pirkėjas savo nuožiūra negali keisti prekių pristatymo adreso kai siunta yra išvežta.
8. Prekių grąžinimas
8.1. Norėdamas grąžinti prekes, Pirkėjas gali tai padaryti iškart apie tai nusprendęs ir informavęs Pardavėją. Pinigai
yra grąžinami iki tos dienos iki kurios ir prekė buvo suvartota.
8.2. Pinigai bus pervesti į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 14 dienų po prekės ir pirkimo dokumentų
(t.y. sąskaitos faktūros) grąžinimo.
8.3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta.
8.4. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti
analogiškomis tinkamomis prekėmis per protingą terminą.
8.5. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma už prekes.
9. Apsikeitimas informacija
9.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefono
numeriu.
9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu
adresu arba telefono numeriu.
10. Baigiamosios nuostatos
10.1. Elektroninės parduotuvės happyfood.lt Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais, todėl  jų pagrindu
kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
10.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami
derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.